Shiro Freemarker标签的使用 Shiro

Shiro Freemarker标签的使用

如何想在 FreeMarker 的 ftl 模板文件里直接调用 shiro 的标签,需要添加依赖,并做简单的配置,下面简单介绍下,本文是建立在 SpringBoot + FreeMarker + Sh...
Shiro的login认证原理源码分析 Shiro

Shiro的login认证原理源码分析

刚才在整Shiro的时候,发现登录密码一直说不对,然后debug看了一下源码。最终发现 shiro 的 md5 多次加密和我的多次 md5 加密结果不太一样,然后索性直接用它的,最终解决。public...