java getSource()和 getActionCommand() Java 基础

java getSource()和 getActionCommand()

比如说 按纽的事件,同一个JFrame里可能有多个按钮的事件,为了避免冲突,给每个按钮设置不同的 ActionCommand,在监听时间的时候,用这个做条件区分事件,以做不同的响应 追问 他与getSource有什么区别 ...