SpringBoot动漫弹幕网站 cartoon.liuyanzhao.com

基于 springboot+mybatis+thymeleaf实现的动漫网站。

优势:能发送弹幕、推荐使用协同过滤。

 

预览地址:http://cartoon.liuyanzhao.com

部分代码地址:http://github.com/saysky/cartoon

需要完整代码请联系博主,微信 847064370

最新消息,视频讲解录制已完成

一、技术组成

1、SpringBoot2.x

2、MyBatis

3、Thymleaf

4、MySQL

 

二、项目截图

项目截图

1-首页页面.png

1-首页页面.png

2-动漫详情.png

2-动漫详情.png

3-动漫详情2.png

3-动漫详情2.png

4-动漫详情和评论功能.png

4-动漫详情和评论功能.png

5-推荐动漫.png

5-推荐动漫.png

6-热门动漫.png

6-热门动漫.png

7-栏目.png

7-栏目.png

8-活跃用户.png

8-活跃用户.png

9-普通用户后台.png

9-普通用户后台.png

10-发布动漫.png

10-发布动漫.png

11-管理员后台.png

11-管理员后台.png

12-栏目管理.png

12-栏目管理.png

13-标签管理.png

13-标签管理.png

14-留言管理.png

14-留言管理.png

15-用户管理.png

15-用户管理.png

16-角色管理.png

16-角色管理.png

17-权限管理.png

17-权限管理.png

18-代码结构.png

发表评论